2022/3 Resmi Gazete Notları
29/12/2022
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6617)
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesi
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)
Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSÜGGM–2022/1)
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
28/12/2022
7429 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
1512 Sayılı Noterlik Kanununun 60 ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Maddesinde Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Olarak Anılan Kanunun Geçici 21 inci Maddesinde Yer Alan Sürenin 1/7/2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6616)
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
27/12/2022
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2023 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/1)
26/12/2022
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Yönetmelik
23/12/2022
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
20/12/2022
Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2018/6161 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 5/10/2022 Tarihli ve 2019/16367 Başvuru Numaralı Kararı
18/12/2022
Kazı Destek Yapıları Hakkında Yönetmelik
17/12/2022
2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
16/12/2022
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
15/12/2022
Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönetmelik
14/12/2022
2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi
Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği
Devlet Muhasebesi Standardı (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması
13/12/2022
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11/12/2022
Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
09/12/2022
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
05/12/2022
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulunun 24/08/2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı
03/12/2022
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) ile İlgili 2022/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
01/12/2022
Anayasa Mahkemesinin 29/9/2022 Tarihli ve 2018/16857 Başvuru Numaralı Kararı
30/11/2022
Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Ulusal Kontrol Laboratuvarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
26/11/2022
Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
25/11/2022
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/34)
19/11/2022
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/37)
18/11/2022
Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik
17/11/2022
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 21)
16/11/2022
Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı
Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı
15/11/2022
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar
Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2019/25604 Başvuru Numaralı Kararı
12/11/2022
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/6, K: 2022/2)
09/11/2022
7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/33243 Başvuru Numaralı Kararı
08/11/2022
Sivil Hava Aracı Kaza veya Ciddi Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği (HKY-13)
02/11/2022
Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2022/35)
01/11/2022
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
30/10/2022
A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar
27/10/2022
7419 Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile İlgili 2022/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
26/10/2022
Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulunun 27/07/2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı
25/10/2022
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6294)
18/10/2022
7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik
Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2019/19788 Başvuru Numaralı Kararı
11/10/2022
Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/27032 Başvuru Numaralı Kararı
10/10/2022
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/16)
07/10/2022
Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2013/617/AB) (SGM:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/27)
Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/424/AB) (SGM:2021/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2022/28)
05/10/2022
İmar Kanununun Ek 7 nci Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025) ile İlgili 2022/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
04/10/2022
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi